ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން.

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން.

14/11/2022

ހއ.މުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ހއ.އުތީމު ސީވިއު އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަޔާޟް، 14 ނޮވެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހއ.ދިއްދޫ މެިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-11-14-CIR_27_FandiyaaruCourttransfer.pdf