ޚަބަރު / ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޝާރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން

ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޝާރު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުން

09/11/2022

ބ.ގޮއިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޝާރު 09 ނޮވެމްބަރ 2022 އިން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ނިޝާރު ހުށަހަޅުއްވާފައި މިވަނީ، އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ނިޝާރުގެ މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތާއި ޒިންމާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ނާޖާއީޒް މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ގަސްތާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފައިކަމަށް ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ، މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-11-09_PR_Nishar_resignation.pdf