އިޢުލާން / އިންޓާރންޝިޕްގެ ފުރުޞަތު

އިންޓާރންޝިޕްގެ ފުރުޞަތު

08/11/2022

މި ކޮމިޝަނުން އެކި ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-11-08_Iulaan 21_Internship.pdf