އިޢުލާން / މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުވާން އެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލުން.

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ތެރެއިން ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުވާން އެދޭ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލުން.

07/11/2022

ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް ބަދަލުވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ކޯޓަށް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ  ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، 2022 ނޮވެންބަރު 15 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.  

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-11-07-MC-IUL-38.pdf