ޚަބަރު / ހއ.މުރައިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަޔާޟް ހއ.ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން

ހއ.މުރައިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަޔާޟް ހއ.ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން

07/11/2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މި ކޮމިޝަންގެ އިޢުލާނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ "ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ"އިން އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު ކޮމިޝަނަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާ ފަދައިން، ހއ.އުތީމު، ސީވިއު، އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަޔާޟް، ހއ.މުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، ހއ.މުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ހއ.ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިފަދައިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން 2022 ނޮވެމްބަރ 15އިން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު ޙަސަން ފަޔާޟް، ހއ.ދިއްދޫ ކޯޓަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-11-06_Transfer_fayaz.pdf