ޚަބަރު / ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވުމަށް ފުރުޞަތު ލިބޭގޮތަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙު ގެނައުން

02/11/2022

55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރުކަމުގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ހިދުމަތްކޮށްދެއްވުމަށްފަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެވޭނެގޮތަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޤަވާއިދު އިސްލާހުކޮށް 2022 އޮކްޓޯބަރު 31ވަނަ ދުވަހުވަނީ ގެޒެޓްކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން، ފަނޑިޔާރުކަމުގައި 10 އަހަރު ހިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ 1 އަހަރު ތެރޭގައި ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ނަޞޭޙަތްދިނުމާއެކު ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރަން އަންގާފައިނުވާ ފަނޑިޔާރުންނާއި ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނުކުތުން ގިނަވެގެން 3 (ތިނެއް) މަސްދުވަހަށް މަނާކޮށްފައިނުވާ އަދި ހުރި މަޤާމަށްވުރެ ދަރަޖަ ދަށްކޮށްފައިނުވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް އެދޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން އަދި ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ކޮށްދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިޤަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދެވޭނެއެވެ. ނަމަވެސް، ތައުދީބީ މައްސަލައެއްގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމާ ފަނޑިޔާރުންނާއި، ފަނޑިޔާރެއްގެ މަޤާމުގައި ހުރެ ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއާމެދު އެޅިދާނެ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅަކުން ބަރީއަވުމަށްޓަކައި ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާދޭ ނުވަތަ ވަކިވާ ފަރާތްތައް މިޤަވާއިދުން އިސްތިސްނާކުރެވެއެވެ.

މިފަދައިން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަކީ މިޤަވާއިދުގައި 2 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިނާޔަތްތައް ލިބިދެވޭނެ ފަރާތްތަކެއް ނޫނެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-11-01_PR_Retirement_Islaah (1).pdf