ކޮމިޝަންގެ ޤަވާއިދު / ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ އުޞޫލު

ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީގެ އުޞޫލު

02/11/2022

މިއީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށް، ދެފުށް ފެންނަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ރާވައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށާއި، މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވައިލައި ތަންފީޒުކުރުމަށާއި، މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި  ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް  "ހިއުމަން ރިސޯސް ކޮމިޓީ" ގެ ނަމުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީގެ އުޞޫލެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-11-02_HRC-Usool_FINAL.pdf