ފަނޑިޔާރުންގެ ޤަވާއިދު / ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު (1 ވަނަ އިޞްލާޙު ހިމަނާފައި) - ބާތިލްކުރެވިފައި

ފަނޑިޔާރުންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު (1 ވަނަ އިޞްލާޙު ހިމަނާފައި) - ބާތިލްކުރެވިފައި

02/11/2022

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2022/R-57 (އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ހިމަނާފައިވާ ގަވާއިދު

 

 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-11-01_Judges Retirement Regulation_ConsolidatedF.pdf