ސަރކިއުލަރ / ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުން

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމަށް ފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަންކުރުން

23/10/2022

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ރ.އަލިފުށި، މެޑޯޒް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މާހިރު އެ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް 06 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހު ޢައްޔަންކޮށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-10-23-CIR_24_FamilyCourtChiefJudge.pdf