އިޢުލާން /

ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

18/10/2022

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.