ޚަބަރު / ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް މާހިރު ޢައްޔަންކުރުން

ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް މާހިރު ޢައްޔަންކުރުން

13/10/2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެމިލީ ކޯޓަށް އިސް ޤާޟީއަކު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/20 (31 އޮގަސްޓް 2022) އިޢުލާނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެމިލީ ކޯޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކާ "ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ"އިން އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލަފާ އަރުވާފައިވާ ރ.އަލިފުށި، މެޑޯޒް، އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް މާހިރު ފެމިލީ ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް ޢައްޔަންކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް 2022 އޮކްޓުބަރު 5 ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކޮމިޝަންގެ 69 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

2005 ނޮވެންބަރު 09 ވަނަ ދުވަހު ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރެވުނު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މާހިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުންނެވީ މަދަނީ ކޯޓުގައި ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުގައެވެ. އެއަށްފަހު ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ 2010 މޭ 23 އެވެ. ފެމެލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި 12 އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއްގައި އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މާހިރުވަނީ ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-10-13_Mahir_FamilyCourtrev.pdf