ޚަބަރު / މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

04/10/2022

05 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/23 (19 ސެޕްޓެންބަރު 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް / އަޛާން ޕެލަސް، ޅ.ނައިފަރު

2. އަޙްމަދު ރޫޙުﷲ ޝިޔާމް / ގެމަނަ، ގއ.ގެމަނަފުށި

3. ސަނިއްޔާ ޙުސައިން / މޯނިންގ، ނ.ވެލިދޫ

 

ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް / އަޛާން ޕެލަސް، ޅ.ނައިފަރު

 

ގއ.ގެމަނަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އަޙްމަދު ރޫޙުﷲ ޝިޔާމް / ގެމަނަ، ގއ.ގެމަނަފުށި

 

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

-

ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ / ދިވެތި، ގދ.ތިނަދޫ

2. ސަނިއްޔާ ޙުސައިން / މޯނިންގ، ނ.ވެލިދޫ

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-10-04_Applicants_Magistrate_courts.pdf