ސަރކިއުލަރ / ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުން

02/10/2022

02 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

- ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގއ.ގެމަނަފުށި އެތުމާގެ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އާދަމު، ސ.މަރަދޫފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް.

 

- ރ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، ރ.ކަނދޮޅުދޫ، މާވަހަރުގެ އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޞާދިޤު، ރ.އުނގޫފާރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ރ.ދުވާފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-10-2-CIR-23-Badhalukurn-.pdf