އިޢުލާން / ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ 2 މަޤާމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ 20 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ 2 މަޤާމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ 20 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

29/09/2022

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ 02 މަޤާމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާ ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (ILU)195-C/1/2022/25 (20 ސެޕްޓެންބަރު 2022) އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށްފީމެވެ. އަދި މިދެންނެވި އިޢުލާނާގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލަ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ވަނީ ބާޠިލްކުރެވިފައެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-09-29-CivilCourt-IUL-34.pdf