ޚަބަރު / ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަލީ ޢަބްދުﷲގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަހުޤީޤުކުރަން ނިންމުން

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ޢަލީ ޢަބްދުﷲގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަހުޤީޤުކުރަން ނިންމުން

29/09/2022

އަވަހަށް ބަލައި ނިންމަންޖެހޭ ބާވަތުގެ މައްސަލައެއް އަވަހަށް ހިންގުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށް އެކަށީގެން ނުވާ މިންވަރަށް ލަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ މައްސަލައިގައި، އެ ޤަޟިއްޔާ ބަލަމުންދާ ޤާޟީ ޢަލީ ޢަބްދު ﷲގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޚްޤީޤުކުރަން ފެންނަކަމަށް ނިންމާ މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީއަކާ ޙަވާލުކުރުމަށް 2022 ސެޕްޓެންބަރު 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މިކޮމިޝަންގެ 65 ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-09-26_PR_Ali_Abdullah (1).pdf