އިޢުލާން / ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

20/09/2022

ޤާޟީން ބޭނުންވާ އަދަދު: 02 (ދޭއް)

މަޤާމުގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

މުސާރަ (މަހަކު):  30,000.00 ރުފިޔާ

ލިވިންގ އެލަވަންސް (މަހަކު): 15,000.00 ރުފިޔާ

ރިސްކް އެލަވަންސް (މަހަކު): 1,650.00 ރުފިޔާ

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ފޯނު އެލަވަންސް:ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

 

މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި:03 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް (admin@jsc.gov.mv) ފޮނުވުމުން ފޯމް ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-09-20-CivilCourt_25.pdf