އިޢުލާން / އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއުއާ ގުޅޭ

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއުއާ ގުޅޭ

19/09/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/12 (27 ޖޫން 2022)  އިޢުލާނުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ (އެމް.އެސް 1) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމަށް އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގައި، އިންޓަރވިއު ކުރުން 19 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.