އިޢުލާން / މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

19/09/2022

ތިރީގައި މިދަންނަވާ 05 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައި ވެއެވެ.

ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

ގއ.ގެމަނަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

 

ސުންގަޑި: 03 އޮކްޓޫބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް admin@jsc.gov.mv ފޮނުއްވުމުން ފޯމް ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-09-19-MC-IUL-23.pdf