ޚަބަރު / ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ސުލައިމާން މުޙައްމަދު ޅ.ކުރެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން

ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ސުލައިމާން މުޙައްމަދު ޅ.ކުރެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން

05/09/2022

ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައި ކޯޓާ އެއް ދަރަޖައެއްގެ އެހެން ކޯޓަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ގެ ދަށުން، ޅ.ހިންނަވަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ސުލައިމާން މުޙައްމަދު، ޅ.ކުރެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިކޮމިޝަނުގެ މިއަހަރުގެ 55 ވަނަ ޖަލްސާގައި ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިފަދައިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން 2022 ސެޕްޓެންބަރު 04 އިން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު ސުލައިމާން މުޙައްމަދު، ޅ.ކުރެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-09-05_Transfer_Sulaiman_mohamed.pdf