އިޢުލާން / ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

24/08/2022

މަޤާމު: ޤާޟީ

ކޯޓު:  ސިވިލް ކޯޓު

ޤާޟީން ބޭނުންވާ އަދަދު: 2 (ދޭއް)

އަސަސީ މުސާރަ (މަހަކު): 30,000.00 ރުފިޔާ

ލިވިންގ އެލަވަންސް (މަހަކު): 15,000.00 ރުފިޔާ

ރިސްކް އެލަވަންސް (މަހަކު):   1،650.00 ރުފިޔާ

 

މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް:  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ

ފޯނު އެލަވަންސް:  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިބިދެވޭނެއެވެ.

ސުންގަޑި: 11 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް (admin@jsc.gov.mv) ފޮނުވުމުން ފޯމް ބަލައިގަންނާނެއެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-08-23-CivilCourt_17.pdf