ޚަބަރު / ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

10/08/2022

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގު ޤާޟީކަމު މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/15 (07 ޖުލައި 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

1. އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު / ރަނައުރާގެ، ބ.ހިތާދޫ

2. އިބްރާހީމް އިޙްސާން / އެށެވެލި، ސ.މަރަދޫ

3. އާމިނަތު އަޒްލިފާ / ގުލާބީގެ، ރ.ރަސްގެތީމު

4. މުޙައްމަދު ޢާސިރު / ހެޕީކޯނަރ، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

5. ސުލައިމާން މުޙައްމަދު / ނޫރާނީގެ، ޅ.ކުރެންދޫ

6. ރުޝްދުﷲ އިބްރާހީމް / ޖަވާހިރުމާގެ، ބ.މާޅޮސް

7. އަމްޖަދު އަބްދުލްޣަނީ / ސޯސަންމާގެ، ފ.ބިލެތްދޫ

8. ސިޔާމާ މުޙައްމަދު / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 13194 މާލެ


 

10 އޮގަސްޓު 2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-08-10_PR_Criminal_court_applicants.pdf