ސަރކިއުލަރ /

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

09/08/2022

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރާ ތިރީގައި ދަންނަވާފަވާ ބޭފުޅުން 2022 އޮގަސްޓު 09 ގައި މަޤާމުގެ ހުވައިކުރައްވައި އަދި އެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ އަރުވާފައެވެ. 

 

1.     ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކ.މާލެ މ.ގުލްޝަން، އަލްއުސްތާޛާ ދީބާނާޒް ފަހުމީ. 

2.     ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ފ.ބިލެތްދޫ މޯނިންގްވިލާ، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ސަލީމް.

3.     ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް، ތ.ގުރައިދޫ ކުރި، އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް.

4.     ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް، ގދ.ތިނަދޫ ކޯރަލް، އަލްއުސްތާޛާ ނަޝާޠަތު ޒަޢީމް.