ޚަބަރު / މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

21/07/2022

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

 

07 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/12 (14 ޖޫން 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

ހއ.ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
 
1. ޙަސަން ފަޔާޟް / ނީލްވިލާ، ހދ.ވައިކަރަދޫ

2. އިބްރާހީމް ޝިފާޢު / ސީވިއު، ހއ.އުތީމު

 
ށ.ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
 
1. މުޙައްމަދު ތަސްލީމް / މެނީލާ، ތ.ކަނޑޫދޫ
2. ޢަޡްމާ އަޙްމަދު / ހިރުދުމާގެ، ށ.ފުނަދޫ
3. އިބްރާހީމް ނަޢީމް / ރުވާގުގ، ރ.މަޑުއްވަރީ
4. ޞަބާހް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ
5. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތައްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ
6. މުޙައްމަދު އަޙްމަދު / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ.6158 މާލެ
 
 
ށ.ކޮމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
 
1. ޢަޡްމާ އަޙްމަދު / ހިރުދުމާގެ، ށ.ފުނަދޫ
2. ޞަބާހް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ
 
 
ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު 
 
1. އަޙްމަދު ނަޝީދު ޙުސައިން / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ1890 މާލެ
2. އިބްރާހީމް ނަޢީމް / ރުވާގުގެ، ރ.މަޑުއްވަރީ
3. ޞަބާހް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ
4. މުޙައްމަދު އަޙްމަދު / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ.6158 މާލެ
 
 
ފ.ފީއަލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
 
1. އަޙްމަދު ނަޝީދު ޙުސައިން / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ1890 މާލެ
2. ޞަބާހް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ
 
 
ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
 
1. މުޙައްމަދު ތަސްލީމް / މެނީލާ، ތ.ކަނޑޫދޫ
2. އިބްރާހީމް ނަޢީމް / ރުވާގުގެ، ރ.މަޑުއްވަރީ
3. ޔާސިރު މުޙައްމަދު / ކޯނަރ، މ.ވޭވަށް
4. ޞަބާހް މުޙައްމަދު / ވިނަރެސް، ކ.ކާށިދޫ
5. އާމިނަތު ޒިދުނާ / މ.ހިތައްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ
6. މުޙައްމަދު އަޙްމަދު / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ.6158 މާލެ

24 ޖުލައި 2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-07-24_PR_Magistrate_court_applicants_Amended 1.pdf