ޚަބަރު / ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ސިވިލްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ސިވިލްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުން

19/07/2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު 2022 ޖުލައި 17 އިން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދަކީ 14 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މެޖިސްޓްރޭޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ފ.ދަރަބޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގައި އަދި ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ ހައިސިއްޔަތުން ހދ. އަދި ދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައާއި ޑްރަގް ކޯޓުގައިވެސް އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ވަނީ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. 

ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ (1) ގައި ބަޔާންވާ ގޮތުގެ މަތީން، ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިނުމާ ގުޅިގެން 2022 ޖުލައި 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-07-06_CC_zubair_mohamed.pdf