ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

19/07/2022

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި ފ.ދަރަނބޫދޫ ދަބުފަށުވިގެ އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުން 17 ޖުލައި 2022 ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާތީ، އެ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިވެފައިވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.