ސަރކިއުލަރ /

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 30 ޖޫން 2022 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރަޔާ އިނާޔަތްތައް

09/07/2022

މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް މިހާރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް  އެނގޭނެ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު ސަރކިއުލަރ JSC-C/CIR/2022/13 (07 ޖުލައި 2022).

 

އެޓޭޗްމަންޓް

2022-07-07-CIR_13..pdf