އިޢުލާން / 07 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން

07 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުން

05/07/2022

މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/12  (14 ޖޫން 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 21 ޖުލައި 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށް އެކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-07-05-MC-IUL-13_EXT.pdf