ޚަބަރު / ނޫސް ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން

28/06/2022

ފެމިލީކޯޓުގެ އިސްޤާޟީގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛާ ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު 2022 ޖޫން 27 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ފެމިލީކޯޓު ވަގުތީގޮތުން ހިންގުން އެކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް މާހިރުއާ ހަވާލުކުރުމަށް 2022 ޖޫން 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކޮމިޝަނުގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

28 ޖޫން 2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-06-28_PR_781.pdf