ޚަބަރު / ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

27/06/2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/11 (14 ޖޫން 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ނަން
އެޑްރެސް
1. ޝުކުރުﷲ ޝަކީލް
ސިޔާމާމަންޒިލް، އއ.ފެރިދޫ


2. ޢާއިޝަތު ޢަޒުފާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު   
މއ.ޕެންޒީވިލާ، ކ.މާލެ


3. ދީބާނާޒް ފަހުމީ
މ.ގުލްޝަން، ކ.މާލެ


4. މުޙައްމަދު ސަލީމް
މޯނިންގްވިލާ، ފ.ބިލެތްދޫ


5. މަރްޔަމް ނިހާޔަތު
މ.ތާޖު، ކ.މާލެ


6. ޙާފިޘާ ޢަބްދުއްސައްތާރު
މާތޮޑާއަވަށް މުޝްތަރީގެ، ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ


7. ޒުބައިރު މުޙައްމަދު
ދަނބުފަށުވިގެ، ފ.ދަރަނބޫދޫ


8. މުޙައްމަދު މޫސާ
ސިނަމާގެ، ޅ.ނައިފަރު
 

27 ޖޫން 2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-06-27_PR_779.pdf