އިޢުލާން /

މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

14/06/2022

07 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. 

ނަންބަރު: (IUL)195-C/1/2022/12

ތާރީޚް: 14 ޖޫން 2022