ޚަބަރު / ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

09/06/2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/9 (26 މޭ 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ނަން
އެޑްރެސް
1.     ޙުޒައިފާ މުޙައްމަދު
ހ.ސޭންޑީބީޗް، މާލެ
2.     ޝުކުރުﷲ ޝަކީލް
ސިޔާމާމަންޒިލް، އއ.ފެރިދޫ
 

09 ޖޫން 2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-06-09_PR.pdf