އިޢުލާން /

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެމް.އެސް 3) (މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައި)

06/06/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/10 (29 މެއި 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި  14 ޖޫން 2022 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 13:00 ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.