ޚަބަރު / ނޫސް ބަޔާން

ނޫސް ބަޔާން

04/06/2022

މި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެއްވެސް ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީއެއްގައި ނުވަތަ އެ ފަނޑިޔާރަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއެއްގައި ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގައި ނިންމާ ނިންމުމެއްގައި މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެ ފަނޑިޔާރަކު ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާކަން ދަންނަވަމެވެ.

04 ޖޫން 2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-06-01_PR_ (1).pdf