ޚަބަރު / ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވުން

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފު އިބްރާހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވުން

31/05/2022

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފް އިބްރާހީމް 31 މޭ 2022 އިން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. މިގޮތަށް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްރައޫފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށެވެ.  

31 މެއި 2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-05-31_PR_HC JudgeRaufResignation.pdf