އިޢުލާން /

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފަގެ ފުރުޞަތު

26/05/2022

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.