އިޢުލާން / ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) (މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) (މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)

25/05/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/07 (19 މެއި 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (މަލްޓިމީޑިއާ) (ޖީ.އެސް 3) ގެ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި  02 ޖޫން 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 13:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.