ސަރކިއުލަރ / ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގތައް އާކައިވް ކުރުމާގުޅޭ

ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގެ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރިކޯޑިންގތައް އާކައިވް ކުރުމާގުޅޭ

20/04/2022

ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތްތައް ބައެއް ކޯޓުތަކުން ރިކޯޑުކުރަމުން ނުދާކަމާއި، އަދި ރިކޯޑުކުރެވޭ ޝަރީޢަތްތަކުގެ ރިކޯޑިންގތައް ބެލެހެއްޓެމުން ނުދާތީ، ކޯޓުތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީއަތުގެ އެންމެހާ މަޖިލިސްތަކުގެ އޯޑިއޯ އަދި/ނުވަތަ ވީޑިއޯ ރިކޯޑުކުރެވި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޯޓުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސްތަކުގެ ރެކޯޑިންގ އާކައިވްކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ކޯޓުތަކަށް ދަންނަވަމެވެ.

އަދި ދެންނެވުނު ރެކޯޑިންގތައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތީން އަރުޝީފުކޮށް، ރައްކާތެރިކޮށް، ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ދެންނެވީމެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-04-20-CIR_7_audio&videotrialrecordings.pdf