އިޢުލާން / މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

12/05/2022

10 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2022/6 (28 މާރިޗު 2022) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

ހއ.ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އިބްރާހީމް ޝިފާޢު           ނީލްވިލާ، ހދ.ވައިކަރަދޫ

2. އަޙްމަދު ނިޔާޒް             ދޯދި، ހދ.ނޮޅިވަރަން

 

ހދ.ނޮޅިވަރަމް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ލިއުޝާދު ޢަބްދުއްސައްތާރު     ހިޔާ، ހދ.ނޮޅިވަރަން

2. އަޙްމަދު ނިޔާޒް             ދޯދި، ހދ.ނޮޅިވަރަން

 

ށ.ފުނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އިބްރާހީމް ނަޢީމް           ރުވާގުގެ، ރ.މަޑުއްވަރީ

2. އިބްރާހީމް ރަމްޒީ           ހިޔާ، ށ.ފުނަދޫ

3. އާމިނަތު ޒިދުނާ            މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ށ.ކޮމަންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް        ދިލްކުޝާގެ، ށ.ކޮމަންޑޫ

 

ބ.ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އިބްރާހީމް ނަޢީމް           ރުވާގުގެ، ރ.މަޑުއްވަރީ

2. އަޙްމަދު ނަޝީދު ޙުސައިން     ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ1890، މާލެ

2. އަޙްމަދު ނިޔާޒް            ދޯދި، ހދ.ނޮޅިވަރަން

4. އާމިނަތު ޒިދުނާ            މ.ހިތައްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 
ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް         ކުރި، ތ.ގުރައިދޫ

 

ފ.ފީއަލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އިބްރާހީމް ނަޢީމް           ރުވާގުގެ، ރ.މަޑުއްވަރީ

2. އަޙްމަދު ނަޝީދު ޙުސައިން     ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ1890، މާލެ

3. ޢާއިޝަތު އަމްޖިދާ          ނޫހިރި، ފ.މަގޫދޫ

 

ދ.ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. އިބްރާހީމް ނަޢީމް           ރުވާގުގެ، ރ.މަޑުއްވަރީ

2. އާމިނަތު ޒިދުނާ            މ.ހިތަށްފިނިވާގެ، ކ.މާލެ

 

ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

1. ނަޝްޠަތު ޒަޢީމް           ކޯރަލް،ގދ.ތިނަދޫ 

2. ނިހާޒާ މުޙައްމަދު ރަޝީދު     ތަރާނާގެ،ގދ.ތިނަދޫ

 

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު

-