އިޢުލާން / ކޮމިޝަނުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކުރުން

ކޮމިޝަނުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި އިތުރުކުރުން

12/04/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/05 (07 އެޕްރީލް 2022) އިޢުލާނުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމުގެ ސުންގަޑި  17 އެޕްރީލް 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-04-12_AD ICT magaamuge iulaan muhdhathu ithuru kurun.pdf