ޚަބަރު / 15 ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

15 ފަނޑިޔާރެއްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

29/03/2022

ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަން ފެތުރުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެޅުއްވި ޚާއްސަފިޔަފަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު ބަންދު ކުރަން ނިންމަވައި ނެރުއްވި ދެންނެވުމުގައި، ސަރުކާރު ބަންދުކުރައްވާ މުއްދަތުގައި މެދިކެނޑުމެއްނެތި ރައްޔިތުންނަށް ޙިދުމަތް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ކަނޑައެޅުއްވި އިދާރާތަކުގެ ތެރޭގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގެ ޙިދުމަތާއި ކޯޓުތަކުގެ ޙިދުމަތް ހިމަނުއްވައިފައިވާތީ ރައްޔިތުންނަށް ކޯޓުތަކުން ލިބޭ ޙިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑޭނެ ގޮތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދަންނަވައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރ އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސަރކިއުލަރ އާއި ޚިލާފަށް 17 ފަނޑިޔާރެއް ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީ، މި 17 ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ، ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބަލާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤްކުރެވި، އެމައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 15 ފަނޑިޔާރަކު، ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ އިހުތިމާލެއް މިހާރު ނެތަތީ، ސުލޫކީ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގެއް ގޮތުގައި މި މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ތަޙުޤީޤު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާގޮތަށް 2022 މާރިޗް 06 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކޮމިޝަނުގެ މިއަހަރުގެ 15 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި 15 ފަނޑިޔާރުންނަކީ:

 1. ސިވިލްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އިބްރާޙީމް އިސްމާޢީލް 
 2. ޑްރަގްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް ޙުސައިން ޝަހާމަތު މާހިރު 
 3. ޅ.ކުރެންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން އިބްރާހީމް 
 4. ދ.ބަނޑިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢާމިރު 
 5. މ.މުލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝަރީފް 
 6.  ކ.ދިއްފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު އަޙްމަދު 
 7.  ކ.ގުޅި މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޙައްމާދު ނަސީމް ޢަލީ 
 8.  ލ.ކުނަހަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލް މަޖީދު 
 9. ހއ.ހޯރަފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޝަރީފް 
 10.  ނ.ޅޮހީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަސަންމަނިކު 
 11.  ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ސަޢީދް ޢަލީ
 12.  ރ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ނަޛީރު މުޙައްމަދު 
 13.   ރ.އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު  މުޙައްމަދު ޞާދިޤު 
 14.  ބ.ތުޅާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު 
 15.  ރ.ކިނޮޅަސް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ޒާހިރު 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-03-28_ PR_17 judges covid leave p.pdf