ޚަބަރު / ސިވިލް ކޯޓްގެ ޤާޟީ ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހީމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

ސިވިލް ކޯޓްގެ ޤާޟީ ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހީމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

23/03/2022

ފަނޑިޔާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައާއި މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން ނުދީ، ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް، 2022 މާރިޗް 16 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޝަނުގެ މިއަހަރުގެ 18 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމައި، ސިވިލް ކޯޓްގެ ޤާޟީ ޙަސަން ފަހީމް އިބްރާހީމްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ބަލަން ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-03-22_PR_Hassan Faheem Ibrahim.pdf