ޚަބަރު / ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމިނާ އިދްރީސްގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމިނާ އިދްރީސްގެ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ނިންމުން

10/03/2022

ޤާނޫނު  ނަންބަރު  10/2008  (ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު)ގެ  22-1  ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގެ ދަށުން  ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުނު 2021/14 ނަންބަރު ޝަކުވާއާ ގުޅިގެން 2021 މާރިޗު 29 ވަނަ ދުވަހު ސުލޫކީ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ނޯޓިސްދީފައިވާ ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ ރިޒްމިނާ އިދްރީސްގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ، ތަޙްޤީޤްކުރެވި އެމައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް  2022ފެބްރުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކޮމިޝަނުގެ މިއަހަރުގެ 13 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-03-09_PR_Rizmeena (1).pdf