އިޢުލާން / އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އެސް 3) މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އެސް 3) މަޤާމުގެ އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓް ކުރުން

07/03/2022

ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2022/03 (14 ފެބުރުވަރީ 2022)  އިޢުލާނުގައިވާ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެމް.އެސް 3) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމަށް އިންޓަރވިއުއަށް ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކަށް އެކަން އަންގައި އިންޓަރވިއު ކުރުން 09 މާރިޗު 2022 ވާ ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

 

07 މާރިޗު 2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

2022-03-06_AD ICT magaamuge Interview shortlist aa gulhey.pdf