އިޢުލާން / ސީނިއަރ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ސީނިއަރ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

17/01/2022