އިޢުލާން / ސީނިއަރ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

ސީނިއަރ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

17/01/2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

715_20220117.pdf