އިޢުލާން / ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

16/01/2022

ސިވިލް ކޯޓުގެ، ޤާޟީކަމުގެ 2 މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު   (IUL)195-C/1/2021/32 (15 ޑިސެންބަރު 2021) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

1.  ޢަލީ ނަޞީރު / ގާރޑެނިޔާވިލާ، ބ.ކިހާދޫ

2.  ނަފީލު މުޙައްމަދު / ލަކީހޯމް، ގއ.ދާންދޫ

3.  އުއްމުކުލްޘޫމް އަބޫބަކުރު / ރަނައުރާގެ، ބ.ހިތާދޫ

4.  ޢަލީ ރިޟާ / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7172 މާލެ

5.  ޝުކުރުﷲ ޝަކީލް / ސިޔާމާމަންޒިލް، އއ.ފެރިދޫ

6.  ސުލައިމާން މުޙައްމަދު / ނޫރާނީގެ، ޅ.ކުރެންދޫ

7.  މުޙައްމަދު މޫސާ / ސިނަމާގެ، ޅ.ނައިފަރު

8.  އިބްރާހީމް ޢަލީ / ގ.އަންމޯލް، ކ.މާލެ

9.  ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޢަބްދުލްޙަކީމް / އާކުރި، ގއ.ނިލަންދޫ

10. މުޙައްމަދު ވިދާން ޝާކިރު / ހ.ހުދުފިނިފެންމާގެ، ކ.މާލެ

11.  ޢަބްދުﷲ މިފްރާޒް ނިޒާރު / ގ.އޮށްޓަރު، ކ.މާލެ

12.  ޒުލައިޚާ ޝީޒާ / ފިތިރޯނުގެ، ސ.ފޭދޫ

13.  ސައްޔާޙް ޚަލީލް/ ހިތިލާގެ، ގއ.ކޮލަމާފުށި

14.  ޙަމްދޫން ރަޝީދު / ފަޒާ، ށ.ފޯކައިދޫ

15.  އާދަމް ޛާލިފް / އޯކިޑުމާގެ، ގއ.ގެމަނަފުށި

16.  ޢަބްދުﷲ ފަހުމީ / އަލިމަސްގެ، ގއ.ފެމަނަފުށި

17.  މަނާފް އިބްރާހީމް / މުލަންމާގެ، ގއ.ދާންދޫ

18.  އަޙްމަދު ނިމާލް ޖުނައިދު / ފެހިގެ، ގއ.މާމެންދޫ

19.  މަރްޔަމް ޝާނީ / ސަނދުބަރަކާގެ، ހއ.ދިއްދޫ

20.  މުޙައްމަދު ނިޝާޠު / ރީލްމަންޒިލް، ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ

21.  ޙަސަން ޝިޔާމް މުޙައްމަދު / ސަދަންވިލާ، ގދ.ވާދޫ

22.  ސިނާން ޢަލީ / ސަންޑަލްވޫޑް، ގދ.ފިޔޯރީ

23.  އަޙްމަދު ޝިފާޢު / ލަކީސްޓަރ، ހއ.މާރަންދޫ

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

714_20220116.pdf