އިޢުލާން / ލީގަލް އޮފިސަރ / ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް) 3 މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކުރުން

ލީގަލް އޮފިސަރ / ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން (ކޮންޓްރެކްޓް) 3 މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކުރުން

03/01/2022

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A-HR/195/2021/10 )(04 އޮކްޓޫބަރު 2021) އިޢުލާނުގައިވާ ލީގަލް އޮފިސަރ / ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން )ކޮންޓްރެކްޓް) 3 މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވާކަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

30 ޖުމާދުލްއޫލާ 1443

03 ޖަނަވަރީ 2022

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

709_20220103.pdf