ސަރކިއުލަރ /

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރުން

30/12/2021

"ޢުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ދަށުން 08 ޑިސެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 2021/94 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން މުސްކުޅިކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ތިރީގައި ދަންނަވާފައިއެވާ ދެ ބޭފުޅުން 30 ޑިސެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހު މަޤާމުން މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

 

-       ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގ. ސިނަމާލެ 3 04-35، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ އަދީބް.

 

-       މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ އިލާ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ލަޠީފް.

އެޓޭޗްމަންޓް

708_20211230.pdf