އިޢުލާން / ސިވިލްކޯޓަށް 2 ޤާޟީން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޢުލާނާގުޅޭ

ސިވިލްކޯޓަށް 2 ޤާޟީން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުގެ އިޢުލާނާގުޅޭ

28/12/2021

ސިވިލް ކޯޓަށް 2 ޤާޟީން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2021/32 (15 ޑިސެންބަރު 2021) އިޢުލާނުގެ ސުންގަޑި 16 ޖަނަވަރީ 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

704_20211228.pdf