ޚަބަރު / ސިވިލް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

ސިވިލް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤްކުރަން ނިންމުން

20/12/2021

ފަނޑިޔާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އާދަމް އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލްގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ގޮތުގައި ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް 2021 ޑިސެމްބަރ 13 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޝަނުގެ މިއަހަރުގެ 97 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމައި، މި މައްސަލަ ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށް ތަޙްޤީޤް ކޮމިޓީއެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

691_20211220.pdf