ޚަބަރު / ދ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަފީޤުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ނިންމުން

ދ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަފީޤުގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ނިންމުން

12/12/2021

ދ.މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ ޝަފީޤު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި އިޙުމާލުވެފައިވާކަމަށް ބުނާ 2 ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރިއިރު، ދ.މީދޫ ކޯޓުން ލިބިފައިވާ ލިޔުންތަކާއި އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ ޝަފީޤުގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ލިޔުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މި ދެ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ކަމަށް ނުފެންނަކަމަށް 2021 ސެޕްޓެންބަރު 29 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކޮމިޝަނުގެ 74 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހިމަނާފައިވާ ލިޔުންތައް

688_20211212.pdf